Begreppet ”Backstuga” användes i äldre tider som namn på en liten enkel stuga som var belägen på annans mark och beboddes av det man kallade ”backstugusittare”. Begreppet är känt redan från 1600-talet. Till backstugan hörde oftast ingen egen mark för odling, eller skyldighet till dagsverken, till skillnad från torparställena. Ibland kunde man på den lilla ytan finna stora familjer, där fadern hade skomakeri eller skrädderi, eller arbetsföra personer som gjorde dagsverken i bygden. Oftast bodde det dock fattiga, äldre och orkeslösa som hamnade här på, vad man kallade, undantag.

I Fladalt på Hallandsåsen finns en välbevarad backstuga, privatägd, som blev förklarad byggnadsminne 1994, då den dåvarande ägaren hade ägnat mycket tid år att renovera och återställa backstugan i ursprungligt skick. Den är troligen byggd i mitten av 1800-talet och är den enda bevarade backstugan i området. Stugan ligger vackert omgiven av skog och är byggd av gråsten. Den norra långsidan är nedgrävd mot backen och på det sättet kunde man hålla en del av frosten ute. Inne i backstugan finns en ganska stor jordkällare, en förstuga med kök och järnkamin och ett boningsrum. Till stugan hör också ett litet fähus och en ovanvåning för säd och foder till djuren. Inte sällan var det jordgolv i en backstuga men i Fladaltstugan var det platta stenhällar som dock inte kunde hålla borta den fuktiga och kalla vinterkylan. Stugan i Fladalt, liksom de flesta andra backstugorna byggdes i sten. Det fanns gott om sten att plocka på åkrarna så det var ett billigt byggmaterial och det höll länge. I trakterna kring Fladalt var backstugusittarna lyckligt lottade, till skillnad från andra i den situationen. Här fick man ett tunnland jord så att de kunde hålla en ko och odla potatis och en liten ”mosslott” att bryta torv ur för att elda med.   

Backstugor var ganska vanliga från sent 1700-tal och början på 1800-talet, då befolkningen ökade men fattigdomen var stor. Bara i Våxtorps socken fanns det på 1890-talet 39 backstugor och i Halland fanns flera hundra. Numera finns bara två bevarade, förutom den numera fint välbevarade i Fladalt så finns det ytterligare en i Varberg. Backstugan i Fladalt beboddes fram till 1901. 

Backstugan kommer genomgå renovering med trolig start sommaren 2021.