Ägare kan göra mer för att öka tillväxten i sina företag. Det är en tydlig ägarvilja som saknas, fyren som visar verksamhetens ramar, menar Gunilla Clancy, Fil.dr i Hållbar Utveckling med egna varumärket Capture Sustainability.

Du förtydligar företags ägarvilja. Vad händer då?

Samarbetet både internt och externt förstärks vilket skapar förutsättningar för att utveckla fler och mer hållbara kunderbjudanden som gör företaget ledande på framtidens marknad. Exempelvis blir ledningsgruppen starkare eftersom de har ett meningsfullt uppdrag, en tydlig riktning, styrande värderingar och tydliga strategiska val och mål. En attraktiv arbetsplats behålls och utvecklas eftersom medarbetarna blir involverade och kan då använda sina förmågor, ta beslut och agera eftersom det finns en hälsosam och delaktig företagskultur där ledare och medarbetare stärker varandra i utvecklingen mot de gemensamma målen. Det blir enklare och går snabbare för nya medarbetare att komma in i företagets organisation, kultur och börja hjälpa till. När företagets ägarvilja är tydlig blir det också enklare för medarbetare, kunder och leverantörer att berätta för potentiella kunder och partners vad företaget tillför och vad som skiljer dem från andra i branschen. Då blir varumärket starkare, medarbetarna och lokalsamhället stolta. 

Varför har man inte en tydlig ägarvilja då?

Många anser att de har det men de har ofta fastnat i att förtydliga Vad. Detta beskriver Simon Sinek väl i sina TEDtalks om ’the golden circle’ som jag varmt rekommenderar er att se och se igen om ni sett. Dessutom kan Varför och Vart vara självklart för grundaren/ägaren själv, så tydligt att hen tycker att det vet och förstår alla. Och i just det läget är vi väl alla lite då och då. Därför kan det vara svårt för grundaren/ägarna att fånga och förtydliga ägarviljan själv. 

Det har också hänt att jag träffat företagare som har en tydlig ägarvilja men den är inte förmedlad och då hjälper den inte heller medarbetarna att bli medskapare.

Jag får ofta också höra, men förtydliga ägarviljan det gör ingen annan eller det har vi inte gjort innan och det har gått bra utan. Visst, det stämmer att de flesta byggt verksamheter utan en tydligt formulerad ägarvilja men när man ska växa jobbar man inte nära nya medarbetare på samma sätt som i uppbyggnadsfasen. Det innebär att nya medarbetare inte får den tysta kunskapen som förmedlas när man jobbar nära någon och ordlöst förstår hur hen vill ha det utefter hur hen sagt och löst saker tidigare. Hittar medarbetare inte sin roll i företaget och inte får känna att de bidrar så blir de oengagerade, slutar eller lär sig jobba under radarn. Ge medarbetarna förutsättningar för att bidra till er framgång. Alla vill göra ett bra jobb!

Vad gör ägarna för fel? 

Många ägare missar att det är deras jobb att förmedla ägarviljan och styra. Dessutom drar de oftast inte nytta av en styrelse utan lägger allt på Vd och ledningsgrupp. Vd får exempelvis ofta uppdraget att ta fram strategin men Vd är verkställande direktör, en taktiker, och vanligtvis inte strateg också. Detta innebär att de flesta företag inte har någon egentlig strategi utan en affärsplan som sträcker sig ett par år framåt vilket är en lång tid för en Vd och ledningsgrupp som jobbar i nuet men väldigt kort för att vara strategi. 

Vad menar du med ’ägarvilja’? 

’Ägarvilja’ innehåller minst svaret på nedan tre punkter och får lätt plats på en A4.

1. Varför finns verksamheten, meningen med verksamheten, vad verksamhet bidrar med till att göra jorden en bättre plats att leva på. Detta kallar jag mission. Den ändras aldrig och blir aldrig färdig. Ett exempel är IKEAs mission: ’förenkla vardagslivet för de många människorna’ som går som en röd tråd genom hela deras kommunikation och produktutveckling.

2. Vart vill ägarna att företaget är om mer än 5 år, en riktning, en bild av ett framtida önskat läge. Detta kallar jag vision. Visionen kan uppnås och kan ändras om förutsättningar ändras och bör ses över minst en gång per år. Som exempel är Googles vision: ’två klick bort’. På två klick vill Googles ägare att kunderna ska hitta den information de söker.  

3. Tre styrande värderingar som beskriver företaget och dess medarbetares förhållningssätt internt och externt när de utvecklar kunderbjudanden och gör affärer. De styrande värderingarna beskriver inte något man måste göra för att driva verksamheten utan är unikt för Företaget. Systembolaget har Omtänksamma, Kunniga och Inspirerande som sina styrande värderingar. För att sälja drycker behöver de inte vara Omtänksamma, Kunniga och Inspirerande men de ha valt det förhållningssättet och det är utmärkande för deras identitet. 

Hur går du till väga för att förtydliga ägarviljan?

Processen blir olika i olika företag beroende på vad som passar ägaren/ägarna, vilket beror på hur involverade de vill vara. Oftast blir det att jag i olika utsträckning gör djupintervjuer, är med i olika aktiviteter på företaget för att observera, läser dokument, pratar med kunder/leverantörer och håller workshops för att stämma av, sätta och integrera ägarviljan.

På en arkitektbyrå där jag anlitats fanns ägarviljan tydligt att finna i kulturen på kontoret grundaren jobbade på men på de andra kontoren var det andra kulturer som styrde. Därför blev det svårt för kontoren att jobba ihop och varumärket såg olika ut beroende på vilket kontor som besöktes. Nu börjar ägarviljan sätta sig och det har blivit enklare för de olika kontoren att avlasta varandra samt tydligare vilka kunder de bäst kan hjälpa.

Med en trädgårdsmästare hade jag ett par djupintervjuer för att hitta hens mission. På vårt första möte berättade hen hur jobbet gick till och det var mycket fokus på de hållbara odlingarna hen hade men inte tyckte sig kunna sälja trots att det är hållbarhet som sägs driva företagsutveckling. Till slut kom det fram att hen var mycket upprörd på alla buskar som ofta finns längs hyreshus för de är tråkiga och skapar otrygghet. Dessutom har många fastighetsägare valt att anlägga häckar för att de tror att dessa är lättast att sköta. Men så är inte fallet. Vad trädgårdsmästaren egentligen ville var att skapa olika lättskötta miljöer så att människor vistas mer ute. När hen satt denna mission blev säljpitchen genuin, enklare för hen att presentera och gav affärer.

Jag trodde du jobbade med hållbarhet, men det här handlar väl om affärsutveckling generellt?

Hållbar utveckling är ett politiskt begrepp och som sådant fungerar det utmärkt. Alla håller med, ingen vill utvecklas ohållbart. Brundtland definitionen lyder ”mänskligheten har förmågan att göra utveckling hållbar – att se till att den tillgodoser behoven i nuet utan att äventyra kommande generationers förmåga att möta sina behov”. Inget företag eller nation kan uppfylla denna definition själva, utan samverkan måste till. Men samverkan blir svår om parterna inte vet vad de tillför. Det finns alltså inte en definition av hållbar utveckling färdig som alla kan använda utan det behöver definieras för varje verksamhet.

I företag behöver ägarna därför definiera vad verksamheten ska bidra med så att det blir fokus, affär och ett framgångsrikt bidrag till hållbar utveckling som i sin tur gör att man är med på framtidens marknad. Ägarviljan utgör denna definition och styr verksamheten.

Många ägare lämnar över detta arbetet till verksamheten vilket oftast leder till mycket hållbarhetsarbete men ingen riktning. Det blir svårt för verksamheten att veta vad som bör satsas på och prioriteras för att företaget ska må väl. I hållbarhetsarbetet blir fokus ofta att bevisa att man tar ansvar och man tittar mest på vad andra gör och gör likadant utan tanke på om det gynnar företaget och dess affär. Företaget förlorar då inte bara i framtida konkurrenskraft utan en betydande del av deras resurser slösas på fel aktiviteter. Alla företag har olika förutsättning och bidrar på olika sätt till hållbar utveckling varför de aldrig kan jämföras med andra utan bara med sig själva. 

Du är doktor i hållbar utveckling, vad betyder ordet hållbar för dig? 

Hållbar är ett relativt ord. Företag, produkter och människor kan vara mer eller mindre hållbara men de blir aldrig hållbara, utan det är en ständig utveckling. Därför är det viktigare att prata om hållbar utveckling och vad man bidrar med till den. Fokus bör alltså vara att behålla och stärka sin konkurrenskraft, inte att jämföra och tävla utan att samverka och stärka. Både företag och vi människor själva tappar lätt bort oss så vi får påminna varandra om att vi har olika syften och förmågor.

Vilken är din koppling till Laholm? 

Vi har haft stuga i Skummeslövsstrand sen 2004 och trivs väldigt bra där. Så bra att vi tänkt flytta dit vad det lider och jag har därför börjat nätverka med Laholms näringsliv.

Gunilla Clancy

Publicerad i Vårt Näringsliv Laholm 2020.