Veinge Hembygdsförening startade 1927 som en fornminnesförening. Man ville bevara föremål från fattigstugan och andra intressanta saker i bygden. Föremålen förvarades då i Alsingska skolan eller kommunalhuset. När skolan lades ner 1963, fick Hembygdsföreningen ta över uthuset till Alsingska skolan. Detta renoverades och gjordes till ett Museum för de äldre föremålen, med skolsaker från femton nedlagda skolor på ovanvåningen.

1984 kunde en väl tilltagen Hembygdsgård invigas, med plats för olika miljöer, klädkammare och arkiv. 2004 stod en lika stor lada färdig för alla maskiner och vagnar m.m. och 2015 fick alla jordbruksmaskiner tak över huvudet. Sex boulebanor anlades år 2010 och används flitigt från april till november varje år. Midsommardagsfirande har hållits i ett 50-tal år och lockat många besökare. Särskilda utställningar visas och andra aktiviteter med hantverk presenteras. Föreningen ordnar även Vandringar i bygden, vid kyrkogårdarna och har trivselkvällar. Vid samarbeten med skolan, hålls bland annat en hel tvättdag, lekdagar och högstadiebesök i våra byggnader. Muséerna har mycket lokala, sevärda föremål från Veingebygden.

Alsingska skolan

Alsingska skolan i Veinge by är Hallands äldsta skola och den var i bruk till 1963. Den började användas 1832, alltså 10 år innan den allmänna skolförordningen 1842. Prosten Johan Didrik Alsing tjänstgjorde i Veinge 1777- 1814. Han kunde inte undgå att märka, att läskunnigheten i pastoratet var svag. Kunde inte barnen ”läsa i bok”, så kunde de inte hämta kunskaper i katekesen och inte heller leva ett kristet liv! För prosten blev det en hjärteangelägenhet att råda bot på okunnigheten, och han beslöt att själv satsa de medel som behövdes för att ge barnen kunskap.

1802 presenterade han för sockenstämman en donation:                                                                               

Han skänkte ett stycke mark i byn strax intill kyrkan, till plats att bygga ett skolhus på och som lön till en skollärare, skänkte han gården Daggetorp i Elestorp, vars avkastning blev lönen. Material till själva skolan bekostade Alsing själv och kravet var att Socknen skulle bygga skolhuset.

Barnen skulle börja vid 6 års ålder. Sockenprotokollet skrevs på av 5 ståndspersoner och 12 allmogemän och Kungl. Maj:t uttryckte ”sitt nådiga välbehag”.

Men bygget blev försenat på grund av att 18 gårdar i socknen hade eldhärjats och timret behövdes dit och inte till en skolbyggnad. 1810 blev det ett möte, där bönderna motsatte sig byggandet och ansåg att barnen behövdes hemma och att en skolinrättning var överflödig!

J.D. Alsing avled 1814, så hans efterträdare Birger Dahlin fick kämpa vidare. 1832 stod skolhuset färdigt för undervisning. Skolan bestod av 2 rum och kök för skolläraren, en stor skolsal, samt 2 sovrum för de långväga skolbarnen, med 5 sängar.  I början fick de äldre och ”duktiga” eleverna hjälpa läraren (sk. monitörer, hjälplärare) med att förevisa de yngre barnen i läsning, skrivning och räkning. Någon ”meningslös utanläsning av katekesen” skulle inte förekomma i Alsingska skolan!

Skolan har genom åren haft lärare som stannat länge och sett till att undervisningen moderniserats genom åren. Många elever i socknen har fått sin skolgång här. 1963 hölls den sista examen, innan Veingesocknens alla barn skulle gå i nybyggda Centralskolan i Veinge samhälle. 

Alsingska skola öppnade 1832 och fanns till 1963, alltså i 131 år och den har byggts om till ett fint församlingshem. Uthuset som byggdes för ved och höns har Veinge Hembygdsförening byggt om till museum.

För visning av enskilda eller större sällskap, kontakta: Ordf. Gert Bengtsson 070-96 28 863 eller sekr. Kerstin Petersson 076-76 55 614.

Foto: Ulrika Träff